Allmänna villkor

1. Kreditgivare

Kreditgivare är BSA Finance AB, org.nr 559147-0637 (”BSA”). BSA:s registrerade adress är BOX 6322, 10235 Stockholm. BSA har tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter lämna krediter till konsumenter. Den person som ansökt och beviljats kredit kallas nedan ”kredittagaren”.

2. Kredit och kreditgräns

Dessa allmänna villkor och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI), reglerar tillsammans med de specifika villkoren för den erhållna krediten (skuldebrevet) villkoren för din kredit (gemensamt benämnt ”Kreditavtalet”).

Beviljad kredit är en så kallas revolverande kontokredit med rätt för dig att tills vidare utnyttja ett kreditutrymme. När du begär ett uttag, innebärande att ett belopp inom kreditutrymmet utnyttjas genom överföring till det konto som du angav i samband med kreditansökan, minskar kreditutrymmet med motsvarande belopp. Uppgift om möjlig kreditgräns framgår av Kreditavtalet samt på din personliga inloggningssida på kredera.se (”Mina Sidor”). På Mina Sidor framgår även ditt aktuella kreditutrymme.

3. Kreditprövning

Kontokredit beviljas efter kreditprövning innebärande att BSA kommer att pröva om du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad du åtar dig enligt kreditavtalet. BSA kommer även att utföra en förnyad kreditprövning när det är påkallat, exempelvis när du erhåller en väsentligt högre kreditgräns eller vid uttag.

BSA förbehåller sig rätten att avslå din ansökan eller föreslå och bevilja en lägre kreditgräns än det belopp som du har ansökt om.

4. Ränta

Räntan för krediten kapitaliseras månadsvis. Din aktuella årliga räntesats framgår på Mina Sidor och ditt kreditavtal.

BSA har rätt att ändra räntesatsen. En sådan ändring får ske till din nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för BSA eller andra kostnadsökningar som BSA inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Ovanstående villkor tillämpas även till din förmån.

BSA underrättar dig om en ränteändring innan den börjar gälla samt hur dina betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen.

5. Det totala belopp som ska betalas

Det totala belopp som ska betalas är summan av det utnyttjade kreditbeloppet och dina samlade kreditkostnader beräknat utifrån antagandet att nuvarande uttag på krediten har utnyttjats under en period om 12 månader samt utifrån antagandet att hela kreditbeloppet har utnyttjats under en period om 12 månader. När krediten beviljas får du ett eller flera exempel på vad det totala beloppet kan bli utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för Kreditavtalets upprättande.

6. Betalning och avisering

Kredittagarens återbetalning av krediten sker genom månadsvisa autogirobetalningar till dess att utnyttjat kreditutrymme till fullo har återbetalats. Kredittagaren ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på kontot på förfallodagen. Om kredittagaren inte erlägger betalning till BSA via autogiro måste kredittagaren erlägga betalning enligt de inbetalningsuppgifter som framgår av månadsavin som BSA skickar till kredittagaren varje månad. Även om månadsavin inte har erhållits föreligger skyldighet för kredittagaren att betala förfallen månadsavi.

Av månadsavin framgår lägsta belopp att betala. Kredittagaren väljer själv att betala lägsta beloppet eller ett högre belopp efter eget gottfinnande. Nedan tabell anger lägsta belopp att betala beroende på visst utnyttjat kreditbelopp.

Kreditbelopp 0 - 5 000 kr, Lägsta att betala / månad: 400 kr
Kreditbelopp 5 001 - 10 000 kr, Lägsta att betala / månad: 800 kr
Kreditbelopp 10 001 - 15 000 kr, Lägsta att betala / månad: 1 200 kr
Kreditbelopp 15 001 - 20 000 kr, Lägsta att betala / månad: 1 600 kr
Kreditbelopp 20 001 - 25 000 kr, Lägsta att betala / månad: 2 000 kr
Kreditbelopp 25 001 och uppåt, Lägsta att betala / månad: 2 400 kr

7. Autogiro

Du samtycker till att BSA, för din räkning, registrerar ett autogiromedgivande för betalning av faktura via autogiro genom uttag från det konto som du angav i samband med kreditansökan.  BSA kommer därefter självt eller via samarbetspart att debitera ditt konto med månadens delbetalningsbelopp att betala på aviserad förfallodag i enlighet med delbetalningsfakturan. Du förbinder dig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen.

Du samtycker även till att BSA har rätt att via autogiro kontrollera att du är innehavare till i kreditansökan angivet konto. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa.

Du har rätt att när som helst återkalla autogiromedgivandet genom att meddela BSA. Om autogiromedgivande har återkallats eller inte kunnat anslutas ansvarar du själv för inbetalning av månadens delbetalningsbelopp enligt delbetalningsfaktura.

8. Påföljder vid dröjsmål med betalning

Om du inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i enlighet med gällande betalningsplan har BSA rätt att påföra krediten dröjsmålsränta om 3 procent på månadsbasis från förfallodagen till dess att BSA erhåller full betalning. Vid utebliven betalning har Bolaget också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr.

Överlämnas krediten för indrivning genom inkasso eller Kronofogdemyndigheten tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.

9. Betalningsplan

På Mina Sidor kan du se din betalningsplan. Betalningsplanen är en sammanställning över när kapital, räntor och avgifter ska betalas och är upprättad efter utgående skuldsaldo och tillämpliga räntor och avgifter.

10. BSA:s rätt att spärra utnyttjande av krediten

BSA får med omedelbar verkan spärra utnyttjandet av krediten, om någon av följande omständigheter föreligger:

a) om säker användning av tjänsten kan äventyras, exempelvis av tekniska skäl,

b) vid misstanke om icke godkänd eller bedräglig transaktion, eller

c) en väsentlig ökad risk för att du inte kan fullgöra ditt betalningsansvar.

Du kommer omedelbart att informeras om en sådan spärr.

11. Kreditens löptid och uppsägning

Kreditavtalet gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid uppsägning ska oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och eventuella avgifter) slutregleras. BSA har rätt att säga upp Kreditavtalet med 2 månaders uppsägningstid.

BSA förbehåller sig rätten att avslå din ansökan eller föreslå och bevilja en lägre kreditgräns än det belopp som du har ansökt om.

BSA har även rätt att säga upp Kreditavtalet och kräva återbetalning av utestående kapitalbelopp samt räntor och eventuella avgifter i förtid om du:

a) sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran,

b) sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera månadsbetalningar,

c) på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning, eller

d) det står klart att du genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar att betala din skuld.

Om BSA vill få betalt enligt a)-c) gäller en uppsägningstid om 4 veckor från det att BSA sänder ett meddelande om uppsägningen till dig i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer dig till handa. Du kan, genom att betala in hela det förfallna beloppet inklusive räntor och eventuella avgifter innan uppsägningstiden är över, fortsätta vara kund hos BSA och därmed återgå till din betalningsplan. Detsamma gäller om du vid uppsägning enligt d) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om du tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte denna möjlighet längre.

BSA har vidare rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan om dina lämnade uppgifter vid kreditansökan visar sig vara felaktiga och/eller vilseledande.

BSA har rätt att säga upp outnyttjad kredit med omedelbar verkan om det är skäligt. Du blir informerad om skälen. Om du avlider, försätts i konkurs eller förordnas förvaltare, enligt föräldrabalken (1949:381), sägs outnyttjad kredit upp med omedelbar verkan varvid villkoren i Kreditavtalet i tillämpliga delar gäller medan skulden kvarstår.

BSA har rätt att vidta inkassoåtgärder om du inte erlägger betalning i tid.

12. Ångerrätt

Du har rätt att ångra Kreditavtalet genom att till BSA lämna meddelande om detta inom 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingåtts. I det fall du vill åberopa din ångerrätt ska detta meddelas BSA skriftligen eller via telefon. Du ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att du lämnat sådant meddelande betala tillbaka eventuell utnyttjad kredit samt upplupna räntor, räknat från och med den dagen då du fick tillgång till kreditbeloppet till och med den dag då krediten återbetalas.

13. Ändring av allmänna villkor

BSA kommer att underrätta dig om ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar ändringarna äger du rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan varvid krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren.

14. Överlåtelse och pantsättning

BSA har rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta rättigheterna under Kreditavtalet. Du kan inte överlåta krediten till annan utan BSA:s skriftliga medgivande.

15. Kreditupplysning och uppgiftslämnande

Kredit beviljas efter kreditprövning, vid vilken kreditupplysning kan komma att inhämtas. BSA har rätt att även under kontots giltighetstid inhämta kreditupplysningar i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan även av BSA komma att behandlas av inkassoföretag och lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

16. Behandling av personuppgifter

BSA är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner du att BSA behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal med dig, inklusive; namn, adress, personnummer, kopia av ID-handling, epost, telefonnummer, kontouppgifter, finansiella uppgifter såsom konton, ägande, krediter, inkomster, skulder samt uppgifter om boende, sysselsättning och familjesituation.

BSA hanterar personuppgifter för att kunna uppfylla ingångna avtal med dig, för identifiering, utveckling av BSA:s tjänster, för att tillvarata kundförhållandet samt till internstatistik och i analyssyfte. Där det är nödvändigt, till exempel för att utreda bedrägeri och missbruk av BSA:s tjänster, kan BSA också använda personuppgifter internt i identifieringssyfte. BSA hanterar även personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag, bland annat för bokföringsändamål och för att följa konsumenträttsliga- och penningtvättsregleringar.

Personuppgifter kan också användas i marknadsföringssyfte om du samtyckt till sådan behandling eller baserat på en intresseavvägning.

BSA behandlar bara personuppgifter för de ändamål för vilka de har samlats in och i förekommande fall för andra därmed förenliga ändamål. Behandling av personuppgifter pågår endast så länge som är motiverat med hänsyn till ändamålen för behandlingen och uppgifterna raderas därefter utan onödigt dröjsmål. Uppgifter bevaras även i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

För mer detaljerad information om BSA behandling av personuppgifter, så som syfte, utövande av dina rättigheter, utlämning och överföring av personuppgifter, se BSA:s integritetspolicy på kredera.se/juridiskt/integritetspolicy.

17. Begränsning av Kreditgivarens ansvar

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekta skador. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört.

18. Meddelanden

Om du ändrar namn, adress, e-post eller telefonnummer behöver du omedelbart anmäla detta till BSA för att administration av din kredit ska kunna utföras på ett korrekt sätt. Du godkänner att BSA tillhandahåller information via Mina Sidor, telefon, e-post eller brev, eller på det sätt som gällande lagstiftning kräver.

19. Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, utövar tillsyn över BSA:s kreditgivningsverksamhet. Mer information om tillsynsmyndigheterna hittar du på fi.se respektive konsumentverket.se.

20. Klagomål och tvist

Om du inte är nöjd med våra tjänster vill vi gärna höra dina synpunkter. Vid missnöje kontaktar du vår kundtjänst. Beskriv ditt ärende så tydligt som möjligt. Då kan vi ge dig ytterligare förklaring och reda ut eventuella missförstånd. Är du inte nöjd med svaren från kundtjänst kan du vända dig till vår klagomålsansvarig genom att mejla ditt klagomål till klagomal@kredera.se och ange ”Klagomål” i ämnesraden. Vi kontaktar dig därefter så snart som möjligt och senast inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med BSA:s hantering av ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Rådgivning kan även erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se.

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

Genom att fortsätta samtycker du till Cookies på kredera.se